Wordt kinderbijslag gezien als inkomen?

Je ontvangt kinderbijslag voor één of meerdere kinderen. Wordt kinderbijslag gezien als inkomen? Een belangrijke vraag wanneer je van een bijstandsuitkering of WW-uitkering leeft. We hebben voor jou uitgezocht of kinderbijslag van invloed is op je uitkering. Zo heb je direct duidelijkheid. Let op, de volgende tekst gaat over kinderbijslag en WW-uitkering of bijstandsuitkering. We leggen je ook uit of je recht hebt op extra uitkering kinderbijslag.Kinderbijslag en WW-uitkering

Een WW-uitkering is voor mensen die werkloos raken vanuit dienstverband. Hierbij is het belangrijk dat je verzekerd bent voor werkloosheid en minimaal 5 uur per week werk verliest. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo ben je direct beschikbaar voor betaald werk. Ook heb je in de laatste 36 weken minimaal 26 werk verricht. Daarnaast ben je niet zelf schuld aan het werkeloos worden.

Ontvang je kinderbijslag en krijg je (binnenkort) een WW-uitkering? Veel ouders vragen zich af of kinderbijslag als inkomen gezien wordt. We kunnen hier heel duidelijk over zijn. Kinderbijslag is voor de WW geen inkomen. Dit betekent dat je deze inkomsten ook niet hoeft door te geven aan het UWV. Hiermee staat de kinderbijslag gelijk aan ontvangen alimentatie, een erfenis of een ontslagvergoeding. Wil je weten welke inkomsten je niet door hoeft te geven. Bezoek de website van het UWV, hier vind je de complete lijst.

Kinderbijslag en de bijstand

Je ontvangt kinderbijslag en een bijstandsuitkering. Heeft de kinderbijslag gevolgen voor de bijstandsuitkering? Een logische vraag, omdat gemeenten niet zo gemakkelijk zijn met het verstrekken van een uitkering. Bepaalde inkomsten worden dan ook van de bijstand afgetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval met partneralimentatie of kinderalimentatie. Voor de gemeenten gelden deze alimentaties als inkomen.

Kinderbijslag of alimentatie ontvangen?

Wordt kinderbijslag gezien als inkomen met betrekking tot een bijstandsuitkering? Ook nu weer geldt dat kinderbijslag buiten beschouwing wordt gelaten. Zowel kinderbijslag als kindgebonden budget mag de gemeente niet van de uitkering aftrekken. Dit geldt overigens ook voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Op de website van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over.

Kinderbijslag valt onder de participatiewet

Waarom wordt kinderbijslag niet als inkomen gezien? Dit komt omdat deze zogenaamde inkomsten onder de participatiewet vallen. Dit zijn middelen waarover een gezin of alleenstaande redelijkerwijs kan beschikken. Deze middelen dragen bij in het levensonderhoud. Hierdoor mag geen enkele uitkeringsinstantie de kinderbijslag met een uitkering verrekenen. Doet de gemeente of het UWV dit toch? Dien direct een klacht in.

Geen recht meer op kinderbijslag

Soms is er geen recht meer op kinderbijslag. Dit heeft niets met een WW-uitkering of bijstandsuitkering te maken. Wel vervalt dit recht wanneer het kind 18 jaar wordt. Dit is ook het geval wanneer een kind jonger dan 18 jaar studeert en recht heeft op studiefinanciering. Bovendien mag het 16 of 17-jarige kind niet meer dan €1285 netto per kwartaal verdienen. Verdient het kind toch meer, dan vervalt het recht op kinderbijslag.Extra kinderbijslag ontvangen

Heb je in bepaalde gevallen recht op extra kinderbijslag? Dubbele kinderbijslag wordt alleen uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden. Zo heeft een thuiswonend kind intensieve zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg geeft hier vooraf advies over. Daarnaast is het kind tussen 3 jaar en 18 jaar oud. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kun je mogelijk extra kinderbijslag ontvangen. Dit moet je zelf aanvragen. Dit kan heel eenvoudig via mijn SVB. Vul het formulier in en ondertekenen met je DigiD.

Kan er ook sprake zijn van een extra bedrag aan kinderbijslag? Dit is een eenmalig extra bedrag dat per jaar wordt uitbetaald. Je ontvangt het bedrag in één keer dus niet per kwartaal. Het extra bedrag is ongeveer €2000 of meer. Ook het extra bedrag vraag je via mijn SVB aan.

Hieronder leggen we in het kort uit hoe het zit met kinderbijslag en kinderalimentatie.

Kinderbijslag verrekenen met alimentatie

Bij uit elkaar gaan is het de vraag wie welke kosten betaalt. De ouder waarbij het kind staat ingeschreven ontvangt kinderbijslag. Bij co-ouderschap moeten ouders dit evenredig verdelen. De ouder met het hoogste inkomen betaalt kinderalimentatie aan de andere ouder. Zo kunnen de kosten van opvoeding en verzorging gelijk verdeeld worden.

Mag de kinderbijslag verrekend worden met alimentatie? Nog steeds wordt kinderbijslag in een alimentatieberekening verwerkt. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de extra kinderbehoefte buiten de kinderbijslag om.

In beginsel wordt bij de alimentatieberekening de kinderbijslag buiten beschouwing gelaten. Verdient de ontvangende ouder te weinig om het kind te onderhouden? In dit geval zal de andere ouder zeker kinderalimentatie moeten betalen.

Draagkrachtberekening kinderalimentatie co-ouderschap

Bij co-ouderschap moet er goed worden nagedacht over verdeling van de kindkosten. De draagkrachtberekening kinderalimentatie co-ouderschap helpt hierbij. Eerst wordt er gekeken naar het netto gezinsinkomen voordat de scheiding plaatsvond. Hieruit volgt een kinderbehoefte. Het netto gezinsinkomen wordt vergeleken met een tabel. Hierop staan normbedragen voor de kinderbehoefte. In de tabel is de ontvangen kinderbijslag afgetrokken. Het gaat dus om noodzakelijke extra kosten bovenop de gebruikelijke kinderbijslag.

Er wordt altijd gekeken naar de draagkracht van de betalende ouder. Eerst wordt het draagkrachtloos inkomen bepaald. Dit is het inkomen dat iemand minimaal nodig heeft om zelf rond te komen. Afhankelijk van de situatie ligt dit ergens tussen de €900 en €1800. Al het inkomen dat hier boven zit valt onder de draagkrachtruimte. Hiervan is 70% voor kinderalimentatie beschikbaar.

Rekenvoorbeeld

Heeft iemand een draagkrachtloos inkomen van €1500 en verdient hij €2500? Dan is zijn draagkrachtruimte €1000. Dit betekent dat hiervan 70% oftewel €700 voor de kinderen is. Dit ligt uiteindelijk iets geavanceerder. Zo wordt er naast draagkracht ook naar zorgkorting gekeken. We willen hier niet te diep op in gaan, omdat het in dit artikel toch om kinderbijslag gaat. Heb je toch nog vragen, laat dit dan in een reactie hieronder weten.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.