Heffingskortingen 2019

Iedereen die inkomen heeft betaalt inkomstenbelasting. De heffingskortingen 2019 zijn kortingen op de inkomstenbelasting. Deze korting geldt ook op de premie volksverzekeringen. Iedereen heeft recht op heffingskortingen. Welke dit zijn, hangt af van de situatie. De algemene heffingskorting wordt het meest toegepast. Lees wat op jouw situatie van toepassing is.Verschillende heffingskortingen

Met betrekking tot de inkomstenbelasting zijn er verschillende heffingskortingen 2019. In Nederland is de belastingdruk hoog. Dankzij de heffingskorting wordt deze druk wat verlaagd. Deze kortingen vallen onder de Nederlandse wet op de loonbelasting 1964. Ook de wet inkomstenbelasting 2001 bespreekt deze kortingen. Daarnaast valt de korting onder de wet financiering sociale verzekeringen.

Werken loont. Dit wil de overheid stimuleren door het toepassen van verschillende kortingen. Voor de inkomstenbelasting zijn er twee belangrijke kortingen. Daarnaast zijn er nog 7 kortingen in combinatie met de inkomstenbelasting en loonheffing.

De algemene heffingskorting 2019

Iedereen die loonheffing, dus inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt, heeft recht op de algemene heffingskorting 2019. Dit geldt voor mensen in loondienst of met een uitkering.  Ook zelfstandigen hebben recht op de algemene heffingskorting. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van het inkomen. De belastingdienst werkt hierbij met tabellen. In 2019 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal €2500. Bij een belastbaar inkomen hoger dan €67.068 wordt geen algemene heffingskorting toegepast.

Heffingskorting minstverdienende partner

Nog meer heffingskortingen 2019. Vroeger was er de zogenaamde aanrechtsubsidie. Dat was een heffingskorting voor de inkomstenbelasting voor mensen zonder of weinig inkomen. Voorwaarden was dat deze persoon een fiscaal partner had met voldoende inkomen. Vanaf 2009 wordt de aanrechtsubsidie afgebouwd. Niet werken werd door de aanrechtsubsidie gestimuleerd. In een participatiesamenleving moeten mensen aan het werk. Alleen zo kunnen ze voor zichzelf zorgen. In 2024 vervalt de aanrechtsubsidie helemaal.

Arbeidskorting 2019 berekenen

De arbeidskorting is alleen voor mensen die werken. Deze korting wordt berekend over loon of ziektewetuitkering. Ook resultaat uit overig werk, winst uit onderneming of buitenlandse inkomsten worden meegeteld. Daarnaast gelden ook andere inkomsten als arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting 2019 hangt af van het arbeidsinkomen. Ook de leeftijd speelt mee. Het arbeidsinkomen mag niet meer dan €90.000 zijn. Ook nu weer werkt de belastingdienst met tabellen. Arbeidskorting berekenen kan door middel van deze tabel. De arbeidskorting 2019 bedraagt maximaal 3,33% van het inkomen.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019

Staat er een kind op het woonadres ingeschreven? In dit geval is er recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit kan met een eigen kind of stiefkind. Ook een geadopteerd kind of pleegkind geldt. Belangrijkste voorwaarde is dat het kind op 1 januari jonger dan 12 jaar is. Ook moet een kind minstens 6 maanden staan ingeschreven op het woonadres. Daarnaast is het arbeidsinkomen 2019 bij een inkomen van € 4.934 tot € 30.225: 11,45% x (arbeidsinkomen – € 4.934) en bij een inkomen van € 30.225 en meer: € 2.900.

Werkbonus als heffingskorting

Ook de werkbonus valt onder de heffingskortingen 2019. De werkbonus wordt afgebouwd en zal helemaal verdwijnen. In 2018 bestaat de werkbonus niet meer.Heffingskorting voor AOW-gerechtigden

De ouderenkorting geldt voor mensen die in het jaar van aangifte de AOW-leeftijd bereikt hebben. Daarnaast is er de alleenstaande ouderenkorting. De ouderentoeslag is vanaf 2016 afgeschaft.

Andere heffingskortingen 2019

Naast bovenstaande heffingskortingen 2019 is er nog de jonggehandicaptenkorting. Deze korting geldt voor jonggehandicapten met een Wajong uitkering. Daarnaast is er de levensloopverlofkorting voor mensen die sparen via een levensloopregeling. Deze korting bedraagt in 2019 maximaal €210. Voor groene beleggingen geldt een speciale korting. Het gaat hierbij om een vrijstelling in box 3.

In 2016 is de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden vervallen.

Heffingskorting in het buitenland

Andere landen kennen een afwijkend belastingstelsel. Afhankelijk van het land gelden hier ook heffingskortingen. Nederlanders die buitenlands belastingplichtig zijn krijgen te maken met andere regels. Mogelijk krijgen ze te maken met dubbele belasting. Om dit te voorkomen hanteert de belastingdienst een bijzondere regeling aftrek.

Krijg je heffingskorting in de bijstand?

Een veelgestelde vraag is: krijg je heffingskorting in de bijstand? De algemene heffingskorting geldt voor iedereen die belastingplichtig is volgens de inkomstenbelasting. Een bijstandsuitkering wordt ook als inkomen gezien. De bijstandsuitkering valt onder de participatiewet. Elk jaar veranderen de bijstandsuitkeringen. Gaat het minimumloon omhoog, dan stijgt ook de bijstandsuitkering. Hierbij wordt altijd uitgegaan van een netto uitkering.

Mensen met een laag inkomen hebben mogelijk recht op de algemene heffingskorting. Deze wordt niet met de bijstandsuitkering uitbetaald. Het is de bedoeling dat de algemene heffingskorting zelf wordt aangevraagd. Mensen met een bijstandsuitkering moeten altijd doorgeven wanneer ze heffingskorting ontvangen. De algemene heffingskorting wordt verrekend met de bijstandsuitkering. Dit houdt in dat de uitkeringsgerechtigde minder bijstand ontvangt. Er zijn een aantal heffingskortingen die niet worden berekend. Dit zijn de jonggehandicaptenkorting en mogelijk de aanvullende alleenstaande ouderkorting. Afhankelijk van de gemeente kunnen de regels hierover verschillen.

Iemand met een bijstandsuitkering moet altijd alle inkomsten doorgeven. Dit geldt niet alleen voor de algemene heffingskorting maar ook voor andere heffingskortingen 2019. Daarnaast worden ook de alimentatie en inkomsten doorgegeven. Niet alles wordt verrekend met de bijstandsuitkering. Zowel kinderalimentatie als partneralimentatie geldt als inkomen. Deze twee worden dan ook volledig verrekend met de bijstand.

Heffingskorting code 1

Op een jaaropgaaf kan staan: heffingskorting code 1. Soms staat er loonheffing korting code 0. Code 1 betekent dat er loonheffing korting is toegepast. Bij code 0 is er geen loonheffingskorting toegepast. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de belastingaangifte. De loonheffingskorting mag altijd maar één keer worden toegepast. Bij mensen met twee of meerdere baantjes moeten van tevoren een keuze gemaakt worden. Ze geven door bij welke werkgever de loonheffingskorting van toepassing is. Dit is terug te zien op de jaaropgaaf of het loonstrookje.

Heffingskorting energie

De vermindering energiebelasting werd vroeger de heffingskorting genoemd. Dit is een vast bedrag aan korting voor woningen en bijvoorbeeld kantoren. Voor een woning in aanbouw, toiletgebouw of een garagebox geldt geen vermindering energiebelasting.


Oud & Nieuws 2018
De artikelen op deze website zijn van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen of vragen altijd een arts of verloskundige. *Policy* *Disclaimer*

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.